Santa Clara County Office of Disability Affairs Community Surveys


Encuestas Comunitarias de la Oficina de Asuntos de Discapacidad del Condado de Santa Clara

聖塔克拉拉縣身心障礙者事務辦公室社區調查

Mẫu đơn Khảo sát của Văn Phòng Hỗ Trợ Người Khuyết Tật Hạt Santa Clara

 

English

Please complete this anonymous survey to support the planning process for Santa Clara County’s Office on Disability Affairs. Your feedback as an individual with a disability or a caregiver of a person with a disability is critical to how the County will prioritize disability needs.

Surveys are completely anonymous but you can choose to provide your contact information if you’d like to be included in a Focus Group to collect additional feedback. Surveys will be collected on an ongoing basis for four weeks.

Español

Por favor, llene esta encuesta anónima para apoyar el proceso de planificación de la Oficina de Asuntos de Discapacidad del Condado de Santa Clara. Su opinión como individuo con una discapacidad o un cuidador de una persona con una discapacidad es fundamental para la forma en que el Condado dará prioridad a las necesidades de la discapacidad.

Las encuestas son totalmente anónimas, pero tiene la opción de proporcionar su información de contacto si desea que se le incluya en un grupo de discusión para obtener retroalimentación adicional. Las encuestas se recogerán de forma continua durante cuatro semanas.

中文

請完成這個不記名調查,以協助聖塔克拉拉縣身心障礙者事務辦公室推展計畫。您可以以一個身 心障礙者或是照護者的身分提供意見回饋,這對縣府如何設定計畫優先順序,以滿足身心障礙者 需求至關重要。

調查全部匿名,但您可按照您的意願選擇是否提供聯絡方式,給一個蒐集額外意見回饋的焦點小 組。調查資料蒐集將持續四個星期。

Tiếng Việt

Xin vui lòng điền vào bản khảo sát ẩn danh này để hỗ trợ cho tiến trình hoạch định của Văn phòng Hỗ trợ Người Khuyết tật tại Hạt Santa Clara. Góp ý phản hồi của quý vị với tư cách là người khuyết tật hoặc là người chăm sóc cho người bị khuyết tật sẽ rất quan trọng cho Quận Hạt trong việc sắp xếp ưu tiên với các nhu cầu cần thiết dành cho người bị khuyết tật.

Các cuộc khảo sát hoàn toàn ẩn danh nhưng quý vị cũng có thể chọn cung cấp các thông tin của mình để tham gia vào Nhóm Nghiên Cứu Chuyên Biệt để tiếp tục thu thập góp ý phản hồi. Các cuộc khảo sát sẽ được thực hiện cơ bản trong bốn tuần liên tục.

Tagalog

Mangyaring kumpletuhin ang anonymous survey na ito upang suportahan ang proseso ng pagpaplano para sa Santa Clara County’s Office on Disability Affairs. Ang iyong feedback bilang isang indibidwal na mayroong kapansanan o isang caregiver ng isang taong may kapansanan ay kritikal kung paano uunahin ng County ang mga pangangailangan sa kapansanan.

Ang mga survey ay ganap na anonymous ngunit maaari mong piliin na ibigay ang iyong kontak na impormasyon kung gusto mong maisama sa isang Focus Group upang makakolekta ng karagdagang feedback. Ang mga survey ay kokolektahin sa isang tuluy-tuloy na batayan sa loob ng apat na linggo.